Programi i Transparencës

Hyrje

Rreth autoritetit
Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota
E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Mekanizmat kontrollues
dhe monitorues që veprojnë mbi AP
Informacion mbi buxhetin
dhe të dhënat financiare të AP
Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AP
Procedurat/mekanizmat për të dhënë
mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP
Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

  •Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)
  •Planet strategjike të punës
  •Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)
  •Raport Auditimi KLSH 1
  •Raport Auditimi KLSH 2
  •Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP
  Lista e Shërbimeve* që ofron DNJF
  Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore Drejtoria e Përgjithshme lëshon vërtetim të gjendjes gjyqësore, për:
  • personat e dënuar
  • për ambasadë
  • për jashtë shtetit
  • për çdo shtetas me kërkesën e tij
  •Dokumentet që duhet të dorëzojë aplikuesi për t’u pajisur me çertifikatë të gjendjes gjyqësore janë:
  •Çertifikate personale ose familjare të lëshuar nga zyra e Gjendjes Civile
  •Letërnjoftim
  Aplikuesi për të marrë këtë çertifikatë duhet të plotësojë personalisht formularin e gjeneraliteteve, i cili gjendet pranë sportelit të çdo poste. Shtetasi për vërtetimin paguan vlerën 420 lekë të reja.
  Posta ka për detyrë të tërheqë nga qytetarët objekte postare brenda orarit të saj çdo ditë në orën 8.30, 11.00, 14.00 dhe 16.00. Të premten në orën 09.00, 11.00 dhe 14.00.
  Tërheqja e dokumenteve të përfunduara bëhet nga e hëna në të enjte në orën 11.00 14.00 dhe 16.00 dhe ditën e premte në orën 11.00 dhe 14.00.
  Gjithashtu, ky shërbim ofrohet online në portalin E-Albania në link
  Shërbimi elektronik “Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)” ju mundëson qytetarëve të marrin online certifikatën e gjendjes gjyqësore me vulë elektronike i cili është një dokument që lëshohet për të vërtetuar nëse një person ka qënë i dënuar ose jo. Bazuar në Vendimin Nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike” si dhe në ligjin Nr. 9614, datë 21.09.2006 “Për certifikatat elektronike të gjendjes gjyqësore", ky dokument me vulë elektronike i gjeneruar përmes portalit E-Albania ka të njëjtën vlerë ligjore si dokumenti fizik me vulë të njomë.
  •Njoftimi dhe konsultimi publik
  •Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi*
  •Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve*
  •Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes*
  •Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
  •Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike
  •Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP
  •Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*
  •Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim*
  •Procedura e ankimimit*

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.