» NJOFTIM – Për Pajisjen me Vërtetim të Gjendjes Gjyqësore të Subjekteve Juridike dhe të Organizatave Jo qeveritare
Postuar më: 10/09/2017

NJOFTIM – Për Pajisjen me Vërtetim të Gjendjes Gjyqësore të Subjekteve Juridike dhe të Organizatave Jo qeveritare

Për pajisjen më vërtetim të gjendjes gjyqësore të subjekteve juridike është e nevojshme të paraqiten këto dokumente:

Kërkesë me shkrim drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve me logon e subjektit, firmën e titullarit, vulën e subjektit
Fotokopje e ekstraktit të QKB-së
Fotokopje e NIPT
Për pajisjen më vërtetim të gjendjes gjyqësore të OJF është e nevojshme të paraqiten këto dokumente:

Kërkesë me shkrim drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve me logon e subjektit, firmën e titullarit, vulën e subjektit
Fotokopje e vendimit të regjistrimit në gjykatë
Fotokopje e NIPT