» MBI VLERËSIMIN E TESTIT ME SHKRIM TË APLIKANTËVE PËR PUNONJËS TË POLICISË SË BURGJEVE
Postuar më: 26/05/2022

MBI VLERËSIMIN E TESTIT ME SHKRIM TË APLIKANTËVE PËR PUNONJËS TË POLICISË SË BURGJEVE

Sot, me datë 26.05.2022, në Ministrinë e Drejtësisë, në bazë të Urdhërit Nr.210, datë 13.05.2022, të Ministrit të Drejtësisë, u zhvillua testimi me shkrim i kandidatëve për rekrutim në Policinë e Burgjeve. Të regjistruar gjithsej 128 kandidatë, nga të cilët 93 morën pjesë në testim me shkrim. Testimi u zhvillua nga Komisioni i Testimit i ngritur me Urdhër Nr.217, datë 23.05.2022, të ndryshuar me Urdhërin Nr.232, datë 24.05.2022, të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve. Testimi u monitorua nga grupi i punës i SHKBB, ngritur me Urdhër Nr.15, datë 18.05.2022 të Drejtorit të SHKBB.

Në përfundim të testimit u korrigjuan testet dhe rezultatet mund ti gjeni në këtë tabelë.

Tabela e rezultateve